• Av Johan Eklund

Föredragningslista Årsmöte 2023

Tid: Måndag 20 mars 2023 kl 18.30
Plats: Idrottens hus Kungsgatan 89 (östra esplanaden)
Efter årsmötet bjuds på förtäring. Vi kommer då också att presentera SM-veckan, våra planer för utveckling av verksamheten, vår organisation och prata kring klubbaktiviteter i sommar.

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Styrelsens förvaltningsberättelse, verksamhetsberättelse och årsbokslut.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.
11. Val av styrelse, revisorer och valberedning
12. Mötet avslutas.


Varmt välkomna!
Styrelsen

Tillbaka till föregående sida